C168-Lithops

Lithops karasmontana ssp. karasmontana v. karasmontana
10 km NNE of Grünau, Namibia

Lithops C168
© Yasuhiko Shimada, Japan